Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti:
AFIN s.r.o., IČO: 25121898, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 51520
(dále jen prodávající) platné od 1.1.2013.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky vydané v souladu s ustanovením § 273 obchodního zákoníku (dále jen podmínky) smluvní vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím uvedeným v kupní smlouvě (dále jen smlouva).
1.2. Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím vzniká buďto na základě objednávky na www.agolf.cz nebo www.agolf.eu po zaregistrování, nebo podpisu listiny označené jako kupní smlouva a podepsané oběma smluvními stranami nebo zasláním písemné objednávky (e-mailem, faxem nebo poštou) kupujícího prodávajícímu a písemným přijetím objednávky kupujícího prodávajícím (e-mailem, faxem nebo poštou).
1.3. Tyto podmínky jsou pro kupujícího závazné od okamžiku uzavření kupní smlouvy a jsou její nedílnou součástí.
1.4. Aplikace jakýchkoliv jiných všeobecných obchodních a dodacích podmínek, na které se může kupující jakkoliv odkazovat, například ve své objednávce, je tímto výslovně vyloučena.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
2.1. Předmětem plnění je dodávka zboží a služeb, uvedených ve smlouvě včetně jejích všech příloh.

3. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB
3.1. Cena uvedená u každého zboží zahrnuje DPH, a pokud není písemně sjednána cena jiná nebo pokud není v průběhu roku upravena zvlášť vydaným ceníkem, představuje platnou kupní cenu zboží pro sepsání kupní smlouvy v daný den. V případě vydání ceníku ke katalogu se pak kupní cena řídí cenami a eventuálními podmínkami uvedenými v ceníku platném ke dni sepsání smlouvy.
3.2. Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu zboží.
3.3. Cena zboží nezahrnuje nutné náklady na balení zboží, mohou být účtovány ve faktuře zvlášť.

4. DODACÍ LHŮTA
4.1. Není-li zboží skladem u prodávajícího, potvrdí prodávající kupujícímu termín dodání.
4.2. V detailu zboží se rozumí "skladem" běžná doba dodání 10 - 20 pracovních dnů.

5. DODACÍ PODMÍNKY
5.1. Kupující po dohodě vyznačí zřetelně ve smlouvě některou z těchto podmínek způsobu dodání zboží:
1 osobní převzetí v Praze
2 Obchodní balík s dobírkou
3 Obchodní balík bez dobírky (v případě platby předem)
4 kurýrní službou s dobírkou
5 kurýrní službou bez dobírky (v případě platby předem)
6 Paletovou přepravou s dobírkou (pouze u předem dohodnutých objednávek)
7 Paletovou přepravou bez dobírky (v případě platby předem)
8 rozvoz ke kupujícímu (za smluvní poplatek)
9 kurýrní službou na Slovensko (za smluvní poplatek v případě platby předem)
10 kurýrní službou na území EU (za smluvní poplatek v případě platby předem)
5.2. Místem a časem plnění předmětu smlouvy je u variant:
a) 1 sídlo AFIN s.r.o.
b) 2 až 7 místo a doba předání zboží doručovateli v sídle prodávajícího
c) 8 místo doručení dle objednávky kupujícího
d) 9 a 10 místo a doba předání zboží doručovateli v sídle prodávajícího
5.3. Pokud není sjednáno jinak, platí kupující náklady na dopravu dle variant odst. 5.1. takto:
a) 2, 4, 6 doručovateli
b) 3, 5, 7, 8, 9 a 10 prodávajícímu formou zvláštní položky ve faktuře
5.4. Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného, nákladů na balení jakož i eventuálních přirážek a DPH.
6.2. Po vzájemné dohodě se v kupní smlouvě vyznačí jedna z těchto podmínek způsobu úhrady:
A) v hotovosti při předání zboží
B) 100 % záloha vč. DPH předem (tzv. proforma faktura)
C) dobírka (pošta, kurýrní služba)
6.3. Při variantě C pak vyhotoví prodávající proformu fakturu v počítačovém provedení s výčtem všech cen a DPH a kupující je povinen proforma fakturu uhradit v dohodnutém termínu splatnosti.
6.4. Splatnost faktury je do 10-ti dnů ode dne jejího vystavení, přičemž faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího.
6.5. Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen takovou fakturu v době splatnosti uhradit.
6.6. Vlastnická práva k předmětu smlouvy dle každé objednávky přechází na kupujícího až po uhrazení kupní ceny za dodané zboží v plné výši na účet prodávajícího. Tato výjimka může být zrušena po vzájemné dohodě pouze písemným dodatkem k těmto podmínkám a tento dodatek je považován vždy za jednorázový ke konkrétní objednávce.
6.7. Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být zaplacena pohledávkami za třetími osobami nebo započtením vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu, pokud se smluvní strany nedohodou jinak.

7. SMLUVNÍ POKUTY
7.1. V případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením nebo doplacením kupní ceny prodávajícímu, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
8.1. Prodávající může od smlouvy odstoupit, jestliže kupující je v prodlení s úhradou zálohy o více jak 3 dny po dohodnutém termínu, dále v případě hrubého porušení smlouvy nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.
8.2. Kupující může od smlouvy odstoupit jen v případě hrubého porušení smlouvy prodávajícím nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.
8.3. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden důvod odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.
8.4. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude kupujícího informovat formou sdělení v dodacím listě a faktuře částečného plnění dodávky o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu eventuální škody. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí kupující prodávajícímu písemně (i faxem) a to ve lhůtě vyznačené na sdělení prodávajícího. Pokud tak neučiní, má se za to, že kupující od smlouvy nebo její části odstupuje a prodávající automaticky již bez další výzvy provede stornování těchto nevydodaných položek zboží ze zakázky.
8.5. Odstoupením od kupní smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty a poplatku za uskladnění.

9. JINÁ USTANOVENÍ
9.1. Minimální hodnota objednaného zboží pro přijetí zakázky je 500,– Kč.
9.2. Sjedná-li kupující ve smlouvě reklamní úpravu zboží, je povinen dodat podklady a zřetelně popsat tuto reklamní úpravu. Nesplnění této povinnosti zprošťuje prodávajícího odpovědnosti za kvalitu reklamní úpravy a kupující nemá právo žádat bezúplatnou opravu ani odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu.
9.3. Okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo jeho předáním prvnímu veřejnému dopravci přechází riziko ztráty, zničení nebo poškození zboží z prodávajícího na kupujícího.
9.4. Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení § 422 až 427 a § 429 a násl. obchodního zákoníku.
9.5. Zjevné vady musí být kupujícím písemně oznámeny v souladu a s náležitostmi dle reklamačního řádu prodávajícího a to nejpozději do 2 dnů po doručení zboží a skryté vady pak nejpozději do 30-ti dnů. Reklamace přitom nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno.
9.6. Prodávající je povinen uznané vady odstranit, náhradním plněním, dobropisem nebo jiným dohodnutým způsobem nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace.
9.7. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího anebo okamžikem, kdy prodávající předá zboží prvnímu nezávislému přepravci do místa určení.
9.8. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím a/nebo skladováním dodaného zboží.
9.9. Uplatňování reklamace vadně dodaného zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího, který kupující na požádání obdrží od prodávajícího.
9.10. V případě uznání vady zboží nahradí prodávající pouze hodnotu řádně reklamovaného zboží. Reklamace vad na dodaném zboží nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno a kupující je povinen dodržet lhůtu splatnosti dle odst. 6.1 této smlouvy.
9.11. V případě skladování hotové zakázky u prodávajícího déle než 10 dnů ode dne doručení oznámení o připravené zakázce k odběru sjednává se poplatek za skladné ve výši 100 Kč za každý den skladování.
9.12. Množstevní rozdíly zjištěné kupujícím mimo prostory prodávajícího musí být pro uznání doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby.
9.13. Nezaplacení ceny za dodané zboží po uplynutí splatnosti se považuje za hrubé porušení smlouvy.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. V případech neupravených těmito podmínkami se tento smluvní vztah bude řídit obchodním zákoníkem a v případě sporu bude místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.
10.2. Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla a/nebo trvalého bydliště. Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty, i když se adresát (kupující nebo prodávající) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána na posledně známou adresu adresáta (kupujícího nebo prodávajícího) a adresát (kupující nebo prodávající) si ji v úložní době nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji adresát (kupující nebo prodávající) odmítne přijmout. Dnem doručení je den odmítnutí písemnosti.

© Copyright AFIN s.r.o.


dárkové reklamní předmětyaloe vera napojeluxusní košilekšiltovky, čepice, kulichyluxusní kožené taškyVyrábíme sportovní dresy na zakázku. Šijeme dresy fotbalové, hokejové, cyklistické, basketbalové, volejbalové, beach volejbalové, házenkářské, baseballové, atletické dresy. Dresy pro motokros, americký fotbal, ragby, paintball, lakros, inline hokej, florbal nebo dresy pro hasičský sport. Sublimační potisk umožňuje jakýkoliv grafický motiv i na štulpny nebo teplákové soupravy.personální a komerční inzerceFiremní auto.cz je praktický informační portál s možností konzultací pro odpovědné pracovníky a řidiče firemních, referečních nebo služebních vozů. Nákup, správa a prodej či likvidace firemních aut. Firemní auto a jeho účel. Způsob pořízení firemního auta na úvěr, operativní nebo finanční leasing, za vlastní prostředky nebo zapůjčení firemního auta. Zabezpečení a pojištění firemní flotily. Firemní auto osobní, užitkové nebo nákladní. Firemní auto z pohledu reprezentace firmy, marketing a reklamní polep firemních aut. Vybavení firemního auta. Motivace zaměstnanců a dohoda o hmotné odpovědnosti. Logistika dopravy, parkování a hlídání nákladů na provoz firemních aut. Dopravní přestupky, pokuty, správní řízení a odpovědnost provozovatele služebního vozidla. Osoba blízká u služebních aut. Daňové a účetní hledisko firemního auta. Soukromý automobil a služební cesty.autodopravaNaše realitní kancelář se specializuje na nové developerské projekty v katastrálním území Praha. Naší činností jsou reality - prodej, pronájem, podnájem, výkup a správa nemovitostí. Investice do realit a nemovitostí se specializací na developerské projekty, byty, rodinné domy, vily a pozemky nejen v Praze pro naše klienty. Také nebytové komerční prostory, kanceláře, obchody, hotely, restaurace, výrobní haly a sklady.Účetní, daňové a auditorské kanceláře s celostatní působností zajistí v rámci svých služeb audit účetní závěrky, audit výroční zprávy, audit účetních reportingů. Zajistíme auditora/y se specializací pro interní audit nebo prověrku dle přání klienta, audit hospodáření obci, audit čerpání prostředku z projektu EU. Vedení účetnictví, účetní a daňová optimalizace nebo jen kontrola od nás Vám zhodnotí daňové příznání z příjmů, DPH, nemovitosti a dalších daní. Realizujeme výběrová řízení pro účetní personál, finanční management, účetní SW, firemní IS i IT jako celek.Personální portál, vyhledávač, nabídka práce pro uchazeče, registrace životopisu. Firmy inzerující volná pracovní místa bezplatně, včetně registrace zdarma. Úřad práce, práce v Praze, v České republice nebo práce v zahraničí, brigády pro studenty, práce z domu, rekvalifikační kurzy, výberová řízení na pracovní pozici, zasíláme pracovní nabídky zdarma. bio nápoje a šťávy BiottaÚčetní, daňové a auditorské kanceláře s celostatní působností zajistí v rámci svých služeb audit účetní závěrky, audit výroční zprávy, audit účetních reportingů. Zajistíme auditora/y se specializací pro interní audit nebo prověrku dle přání klienta, audit hospodáření obci, audit čerpání prostředku z projektu EU. Vedení účetnictví, účetní a daňová optimalizace nebo jen kontrola od nás Vám zhodnotí daňové příznání z příjmů, DPH, nemovitosti a dalších daní. Realizujeme výběrová řízení pro účetní personál, finanční management, účetní SW, firemní IS i IT jako celek. Reklamní a mediální agentura, která Vám namíchá marketingový mix: reklamní kampaň v médiích, webservis, inzerci, sponzoring, reklamní předměty. Naši grafici Vám v DTP připraví od předtiskové přípravy a grafiky přes ofsetový nebo digitální tisk vše, až po hotové tiskoviny. Vytiskneme od vizitky, přes výroční zprávu, až po billboard nebo reklamní plachtu na nemovitostech. Signmaking levně vyřízne ze značkových fólií polepy pro Vaše firemní auto, informační systémy, světelnou reklamu nebo natiskne a nalepí celopolepy aut, autobusů, vlaků nebo letadel.Zemní vruty, kovové regály, ploty, pletivo, brány, hranoly, fošny, latě, inpregnované řezivo, dřevovýroba, kovovýroba, dlažba, obklady, izolace, barvy, laky, spojovací a stavební materiál, nářadí, stroje, okna, dveře, elektro, kotce, udírny, vše pro dvůr, dům a zahradu.